วิทยา ศรีชาติ

นายวิทยา ศรีชาติ
Vitaya Srichart
ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาญพิเศษ
โทรศัพท์  08 9275 2244
อีเมล : vsrichat@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ :  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
                             การศึกษา    :  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments