นายชำนาญ เครือวรรณ
Chamnan Kruawan
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
chamk0599@esdc.go.th
08 1873 7429
ปฏิบัติหน้าที่: ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                                การศึกษา   :  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม