วราภรณ์ บุ่งวิเศษ

นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ
Waraporn Bungwiset
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  08 9223 8720
อีเมล : waraporn8720@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
                     นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                             การศึกษา    : ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
                                                  กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
                                                  ปร.ด. การจัดการ International Academy of Management
                                                           and Economics (I/AME) จากฟิลิปปินส์