สุรปรีชา บุญแสนยศ

นายสุรปรีชา บุญแสนยศ
Surapreecha Boonsaenyot
ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาญพิเศษ
โทรศัพท์ 09 8101 6101
อีเมล : sura404@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
                             การศึกษา    :  ค.บ. (สังคมศึกษา) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
                                                  กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม