สิทธิพร ประทีปทอง

นายสิทธิพร ประทีปทอง
Sittiporn  Pratiptong
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 08 2874 5619
อีเมล : sitthiporn149@gmail.com 
ปฏิบัติหน้าที่ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การศึกษา    : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)