ศิริพร วรรณหอม

นางศิริพร วรรณหอม
Siriporn Wannahorm
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   08 1544 9750
อีเมล : siriporn224@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่  : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      และกระบวนการเรียนรู้
                             การศึกษา     : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
                                                  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้าเว็บย่อย (1): วราภรณ์ บุ่งวิเศษ
Comments