ศิริพร วรรณหอม

นางศิริพร วรรณหอม
Siriporn Wannahorm
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   08 1544 9750
อีเมล : siriporn224@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่  : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      และกระบวนการเรียนรู้
                             การศึกษา     : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments