ศิริพร วรรณหอม

นางศิริพร วรรณหอม
Siriporn Wannahorm
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
siriporn224@esdc.go.th
08 1544 9750
ปฏิบัติหน้าที่  : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                      และกระบวนการเรียนรู้
                             การศึกษา     : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments