รัศมี ภูกันดาน

นางสาวรัศมี ภูกันดาน
Ratsamee Phukandan
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
0847795449
ปฏิบัติหน้าที่     : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาศึกษ  : กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Comments