รัศมี ภูกันดาน

นางสาวรัศมี ภูกันดาน
Ratsamee Phukandan
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   0847795449
อีเมล :  ratsamee_pe17@hotmail.com
ปฏิบัติหน้าที่     : หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                         และการจัดการศึกษา
                               การศึกษาศึกษ  : กศ.ด. (การนิเทศการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments