วิญญู อุตระ

นายวิญญู อุตระ
Winyoo Uttara
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  08 9937 8819
อีเมล : winyuu@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
                     นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                               การศึกษา     : ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Comments