วิญญู อุตระ

นายวิญญู อุตระ
Winyoo Uttara
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  08 9937 8819
อีเมล : winyuu@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
                                                  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                               การศึกษา     : กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
                                                    ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
                                                    กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                    ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Comments