วิญญู อุตระ

นายวิญญู อุตระ
Winyoo Uttara
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
winyuu@edsc.go.th
08 9937 8819
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
                     นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
                               การศึกษา     : ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Comments