พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด


นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
Pitpunkoon Punsot
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   06 2195 9891
อีเมล :  in_pun@hotmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
การศึกษา    : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Comments