พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด

นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
Pitpunkoon Punsot
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   06 2195 9891
อีเมล :  in_pun@esdc.go.th
ปฏิบัติหน้าที่ : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                     และการจัดการศึกษา
                             การศึกษา    : ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Comments