พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด

นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
Pitpunkoon Punsot
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
06 2195 9891
ปฏิบัติหน้าที่ : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                     และการจัดการศึกษา
 การศึกษา    : ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Comments