พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด

นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
Pitpunkoon Punsot
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   06 2195 9891
อีเมล :  in_pun@hotmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
                     และการจัดการศึกษา
                             การศึกษา    : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Comments