นฤมล ธรรมประชา

นางนฤมล ธรรมประชา
Naroumol Thumpracha
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  08 9417 9755
อีเมล : naroumol3393@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่     : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาศึกษ  : กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
                                                       กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments