นฤมล ธรรมประชา

นางนฤมล ธรรมประชา
Naroumol Thumpracha
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์  08 9417 9755
อีเมล : naroumol3393@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่     : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาศึกษ  : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments