ลัดดา จงนุเคราะห์

นางลัดดา จงนุเคราะห์
Ladda Jongnukro
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์    08 9186 5155
อีเมล : ladda.jong@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
                            การศึกษา     : ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                 กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments