ลัดดา จงนุเคราะห์

นางลัดดา จงนุเคราะห์
Ladda Jongnukro
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ladda.jong@esdc.go.th
08 9186 5155
ปฏิบัติหน้าที่ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
การศึกษา     : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Comments