กฤษณา ภูเนตร

นางสาวกฤษณา ภูเนตร
Kritsana Phunet
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์   08 9277 2086
อีเมล : poonet26@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : ธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
การศึกษา     : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Comments