กฤษณา ภูเนตร

นางสาวกฤษณา ภูเนตร
Kritsana Phunet
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์   08 9277 2086
อีเมล : phunet@esdc.go.th
ปฏิบัติหน้าที่ : ธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
การศึกษา     : กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Comments