กุสุมาลย์ ถินอภัย

นางกุสุมาลย์ ถินอภัย
Kusumal Tinapai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   09 1863 1138
อีเมล : kusumal2010@esdc.go.th
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการ
                     ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา
                            การศึกษา     : ศษ.ม. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments