กุสุมาลย์ ถินอภัย

นางกุสุมาลย์ ถินอภัย
Kusumal Tinapai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   09 5186 5869
อีเมล : kusumal2010@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการ
                     ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการศึกษา
                            การศึกษา     : วท.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                                 ศษ.ม. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments