จรัญ น่วมมะโน

ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน
Charan Nuammano
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์   08 1670 1326
อีเมล : jssmile111@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                            การศึกษา     : กศ.ด. (การนิเทศการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                             เว็บไซต์       : http://charan.esdc.go.th

Comments