จรัญ น่วมมะโน

ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน
Charan Nuammano
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
charan@esdc.go.th
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
การศึกษา     : กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                     เว็บไซต์       : http://charan.esdc.go.th

Comments