นายวิทยา ศรีชาติ
Vitaya Srichart
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

visrichart@esdc.go.th
08 9275 2244

 
          
ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน
Charan Nuammano
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
charan@esdc.go.th
08 1670 1326
 
       
นางนฤมล ธรรมประชา
Naroumon Dhumphacha
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
naroumon@esdc.go.th
08 9417 9755
 
       
นางศิริพร วรรณหอม
Siriporn Wannahorm
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
siriporn224@esdc.go.th
08 1544 9750
 
       
นางกุสุมาลย์ ถินอภัย
Kusumal Tinapai
ศษ.ม. สังคมศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
kusumal2010@esdc.go.th
09 1863 1138
      
       
 
นายวิญญู อุตระ
Winyoo Uttara
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

winyuu@esdc.go.th
08 9937 8819
 
       
นางลัดดา จงนุเคราะห์
Ladda Jongnukro
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ladda.jong@esdc.go.th
08 9186 5155
 
       
นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
Pitpunkoon Punsot
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
in_pun@esdc.go.th
06 2195 9891
 
      
นางสาวรัศมี ภูกันดาน
Ratsamee Phukandan
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ratsamee_pe17@esdc.go.th
08 4779 5449
 
      
นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์
Apisit Chotnarin
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาศึกษาakhotnarin@esdc.go.th
08 7213 4298
 
      
นางสาวกฤษณา ภูเนตร
Kritsana Phunet
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
phunet@esdc.go.th
08 9277 2086