ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน
Charan Nuammano
กศ.ด. (การนิเทศการศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อีเมล : jsmile111@gmail.com        โทรศัพท์  
08 1670 1326
           
นายวิทยา ศรีชาติ 
Vitaya Srichart 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล : visrichart@gmail.com      โทรศัพท์ 08 9275 2244

         นางนฤมล ธรรมประชา
Naroumol Thumpracha
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ
อีเมล : naroumol3393@gmail.com    โทรศัพท์  08 9417 9755

         นางศิริพร วรรณหอม
Siriporn Wannahorm
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล : siriporn224@gmail.com     โทรศัพท์  08 1544 9750

        
นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ
Waraporn  Bungwiset
ปร.ด. (การจัดการ)  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อีเมล : waraporn8720@gmail.com  โทรศัพท์ 08 9223 8720
    
นายวิญญู อุตระ
Winyoo Uttara
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และดูแล คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อีเมล : winyuu@gmail.com        โทรศัพท์  08 9937 8819

         นางลัดดา จงนุเคราะห์
Ladda Jongnukro
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล : ladda.jong@gmail.com    โทรศัพท์ 08 9186 5155

        
นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
Pitpunkoon Punsot
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล : in_pun@hotmail.com     โทรศัพท์ 06 2195 9891

       
นางสาวรัศมี ภูกันดาน
Ratsamee Phukandan
กศ.ด. (การนิเทศการศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อีเมล : ratsamee_pe17@hotmail.com  โทรศัพท์  
08 4779 5449

      
 นายสมโภชน์  นันบุญ
Sompot Nanboon

ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล : sompot@sesao24.go.th  โทรศัพท์ 09 8561 4463

 
นายสิทธิพร ประทีปทอง
Sittiporn  Pratiptong
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อีเมล : sitthiporn149@gmail.com  โทรศัพท์ 08 2874 5619

 
นางสาวอรอนงค์ รุทเทวิน
Oranong  Ruttewin
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล : onanong@
sesao24.go.th  โทรศัพท์ 08 1262 7888 


นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
Waiyawit Moonsap

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล : waiyawit@sesao24.go.th โทรศัพท์ 09 239 85585

 นายพิสิฐ  จันทร์เพ็ญ

Pisit Janpen

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล : pisit@sesao24.go.th  โทรศัพท์ 09 5190 0480

 

นางสาวกฤษณา ภูเนตร
Kritsana Phunet
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ : ธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อีเมล : poonet26@gmail.com 
  โทรศัพท์   08 9277 2086