นายวิทยา ศรีชาติ
Vitaya Srichart
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อีเมล : visrichart@esdc.go.th      โทรศัพท์ 
08 9275 2244

 
          
ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน
Charan Nuammano
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อีเมล : charan@esdc.go.th        โทรศัพท์  
08 1670 1326

 
       
นางนฤมล ธรรมประชา
Naroumon Dhumphacha
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล : naroumon@esdc.go.th    โทรศัพท์  08 9417 9755

 
       
นางศิริพร วรรณหอม
Siriporn Wannahorm
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล : siriporn224@esdc.go.th     โทรศัพท์  08 1544 9750

 
       
นางกุสุมาลย์ ถินอภัย
Kusumal Tinapai
ศษ.ม. สังคมศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล : kusumal2010@esdc.go.th     โทรศัพท์ 09 1863 1138

      
       
 
นายวิญญู อุตระ
Winyoo Uttara
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมล : winyuu@esdc.go.th        โทรศัพท์  08 9937 8819

 
       
นางลัดดา จงนุเคราะห์
Ladda Jongnukro
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล : ladda.jong@esdc.go.th    โทรศัพท์ 08 9186 5155

 
       
นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
Pitpunkoon Punsot
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล : in_pun@esdc.go.th     โทรศัพท์ 06 2195 9891

 
      
นางสาวรัศมี ภูกันดาน
Ratsamee Phukandan
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อีเมล : ratsamee_pe17@esdc.go.th  โทรศัพท์  
08 4779 5449

      
นางสาวกฤษณา ภูเนตร
Kritsana Phunet
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
อีเมล : phunet@esdc.go.th
โทรศัพท์ 08 9277 2086