นายวิทยา ศรีชาติ
Vitaya Srichart
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

อีเมล : visrichart@gmail.com      โทรศัพท์ 
08 9275 2244

  
 
          
ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน
Charan Nuammano
กศ.ด. (การนิเทศการศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อีเมล : jsmile111@gmail.com        โทรศัพท์  
08 1670 1326

 
       
นางนฤมล ธรรมประชา
Naroumol Thumpracha
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล : naroumol3393@gmail.com    โทรศัพท์  08 9417 9755

 
       
นางศิริพร วรรณหอม
Siriporn Wannahorm
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมล : siriporn224@gmail.com     โทรศัพท์  08 1544 9750

        

นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ
Waraporn  Bungwiset
ปร.ด. (การจัดการ)  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อีเมล : waraporn8720@gmail.com  โทรศัพท์ 08 9223 8720
              
    
นายวิญญู อุตระ
Winyoo Uttara
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมล : winyuu@gmail.com        โทรศัพท์  08 9937 8819

 
       
นางลัดดา จงนุเคราะห์
Ladda Jongnukro
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล : ladda.jong@gmail.com    โทรศัพท์ 08 9186 5155

        
นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสด
Pitpunkoon Punsot
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล : in_pun@hotmail.com     โทรศัพท์ 06 2195 9891

       
นางสาวรัศมี ภูกันดาน
Ratsamee Phukandan
กศ.ด. (การนิเทศการศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อีเมล : ratsamee_pe17@hotmail.com  โทรศัพท์  
08 4779 5449


      
นายสุรปรีชา บุญแสนยศ
Surapreecha  Boonsaenyot
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล : 
sura404@gmail.com โทรศัพท์  09 8101 6101


 
นายสิทธิพร ประทีปทอง
Sittiporn  Pratiptong
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อีเมล : sitthiporn149@gmail.com  โทรศัพท์ 08 2874 5619

 
นางสาวกฤษณา ภูเนตร
Kritsana Phunet
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
อีเมล : poonet26@gmail.com
โทรศัพท์ 08 9277 2086