กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ต.ค. 2561 01:50 sesao24 admin นำออกรายการจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์
5 ต.ค. 2561 02:00 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:56 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:48 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:30 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:25 sesao24 admin สร้าง มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
26 ก.ย. 2561 21:29 sesao24 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
26 ก.ย. 2561 21:27 sesao24 admin สร้าง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
26 ก.ย. 2561 21:16 sesao24 admin แก้ไข แบบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
26 ก.ย. 2561 21:15 sesao24 admin สร้าง บบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
6 ก.ย. 2561 20:18 sesao24 admin สร้าง แบบตอบรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย
8 ส.ค. 2561 18:18 sesao24 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA
8 ส.ค. 2561 18:15 sesao24 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA
8 ส.ค. 2561 18:13 sesao24 admin ลบ สำรวจข้อมูลการดำเนินการและรายงานผลการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
8 ส.ค. 2561 18:12 sesao24 admin สร้าง สำรวจข้อมูลการดำเนินการและรายงานผลการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
26 ก.ค. 2561 02:28 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:25 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:24 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:21 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:20 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:19 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:19 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:18 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:16 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
26 ก.ค. 2561 02:15 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24