กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ธ.ค. 2560 05:52 sesao24 admin แก้ไข โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
10 ธ.ค. 2560 05:52 sesao24 admin แก้ไข ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
10 ธ.ค. 2560 05:51 sesao24 admin แก้ไข ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้
10 ธ.ค. 2560 05:51 sesao24 admin แก้ไข แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
10 ธ.ค. 2560 05:51 sesao24 admin แก้ไข ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
10 ธ.ค. 2560 05:51 sesao24 admin แก้ไข แบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10 ธ.ค. 2560 05:50 sesao24 admin แก้ไข เรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
10 ธ.ค. 2560 05:50 sesao24 admin แก้ไข การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24
10 ธ.ค. 2560 05:49 sesao24 admin แก้ไข หน้าแรก
10 ธ.ค. 2560 05:48 sesao24 admin แก้ไข >> เครื่องมือวัดการอ่าน การเขียน ม.1-3
10 ธ.ค. 2560 05:47 sesao24 admin แก้ไข >> โครงสร้างข้อสอบ ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560 และข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559
10 ธ.ค. 2560 05:47 sesao24 admin แก้ไข >> โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
10 ธ.ค. 2560 05:47 sesao24 admin แก้ไข >> ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
10 ธ.ค. 2560 05:46 sesao24 admin แก้ไข >> ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้
10 ธ.ค. 2560 05:45 sesao24 admin แก้ไข >> แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
10 ธ.ค. 2560 05:45 sesao24 admin แก้ไข >> ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
10 ธ.ค. 2560 05:44 sesao24 admin แก้ไข >> แบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10 ธ.ค. 2560 05:43 sesao24 admin แก้ไข >> เรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
10 ธ.ค. 2560 05:42 sesao24 admin แก้ไข >> การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24
10 ธ.ค. 2560 05:42 sesao24 admin แก้ไข การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24
10 ธ.ค. 2560 05:40 sesao24 admin แก้ไข การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24
10 ธ.ค. 2560 05:39 sesao24 admin แก้ไข การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24
10 ธ.ค. 2560 05:36 sesao24 admin แก้ไข การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24
10 ธ.ค. 2560 05:35 sesao24 admin แก้ไข การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24
21 ต.ค. 2560 22:20 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ แหล่งเรียนรู้ด้านนิเทศการศึกษา