กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 พ.ย. 2561 15:24 sesao24 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
5 พ.ย. 2561 00:23 sesao24 admin แก้ไขรายการใน โรงเรียนในสังกัด สพม.24
23 ต.ค. 2561 23:38 sesao24 admin แก้ไข วิญญู อุตระ
23 ต.ค. 2561 23:36 sesao24 admin แก้ไข รัศมี ภูกันดาน
23 ต.ค. 2561 23:34 sesao24 admin แก้ไข วิญญู อุตระ
23 ต.ค. 2561 23:32 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
23 ต.ค. 2561 23:31 sesao24 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
22 ต.ค. 2561 02:13 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค. 2561 02:07 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค. 2561 02:01 sesao24 admin เพิ่มรายการไปที่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
22 ต.ค. 2561 01:50 sesao24 admin นำออกรายการจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์
5 ต.ค. 2561 02:00 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:56 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:48 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:30 sesao24 admin แก้ไข มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
5 ต.ค. 2561 00:25 sesao24 admin สร้าง มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
26 ก.ย. 2561 21:29 sesao24 admin แก้ไข การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
26 ก.ย. 2561 21:27 sesao24 admin สร้าง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
26 ก.ย. 2561 21:16 sesao24 admin แก้ไข แบบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
26 ก.ย. 2561 21:15 sesao24 admin สร้าง บบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
6 ก.ย. 2561 20:18 sesao24 admin สร้าง แบบตอบรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย
8 ส.ค. 2561 18:18 sesao24 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA
8 ส.ค. 2561 18:15 sesao24 admin แก้ไข แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA
8 ส.ค. 2561 18:13 sesao24 admin ลบ สำรวจข้อมูลการดำเนินการและรายงานผลการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
8 ส.ค. 2561 18:12 sesao24 admin สร้าง สำรวจข้อมูลการดำเนินการและรายงานผลการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA

เก่ากว่า | ใหม่กว่า