โรงเรียนประชารัฐสพม.กส

โรงเรียนประชารัฐ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
    โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1
      1. โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
      2. โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
    โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 3
      1. โรงเรียนกุฉินารายณ์
      2. โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์
      3. โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย