โรงเรียนประชารัฐสพม.24

โรงเรียนประชารัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
    1. โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
    2. โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์