โรงเรียนในสังกัด สพม.24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 55 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 13 โรง และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 36 โรง
แสดง 55 รายการ
โรงเรียนในสังกัด สพม.24ผู้บริหารสถานศึกษาอีเมลโทรศัพท์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
โรงเรียนในสังกัด สพม.24ผู้บริหารสถานศึกษาอีเมลโทรศัพท์
เมืองกาฬสินธุ์ นายธีระ ลูกอินทร์ teera1703@hotmail.com 0819642802 
หนองสอพิทยาคม นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร wirasitt@hotmail.com 0801812246 
ฆ้องชัยวิทยาคม นางรติกรณ์ แสบงบาล saban.ban@hotmail.com 0933954554 
คำม่วง นางจารุวรรณ รัตนมาลี charuwan8388@gmail.com 0910657983 
บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" นายชูชัย ประทุมขันธ์ chuchai2507@gmail.com 0819640345 
ท่าคันโทวิทยาคาร นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ weangchai08.gmail.com 0879525313 
กุฉินารายณ์ นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน prapansak.p@hotmail.com 0956624887 
จำปาหลวงวิทยาคม นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา bossjpk@jpk.ac.th 0930825828 
นามะเขือพัฒนศึกษา นายธวัช เพ็งสลุง tg2510wat@gmail.com 0819655485 
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ นายธนัฐ มาตชรา tanatmat@gmail.com 0933837978 
แก้วเสด็จพิทยาคม นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง iku.kusumawadee@gmail.com 0849286815 
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นายชินกรณ์ แก้วรักษา chin_k2007@hotmail.com 0895752046 
โนนศิลาพิทยาคม นายวิเชียร ด่านขุนทด wichian25056@gmail.com 0910521411 
แก่งนาจารย์พิทยาคม นายบรรจง วันทา bj_2516@hotmail.com 0817436630 
พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ นายสมเกียรติ คุ้มนายอ punnipakhoom@gmail.com 0815461275 
เขาพระนอนวิทยาคม นางสาวกนกพร คำโสภา kruhom2017@gmail.com 0942965991 
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายอิสรพล ปิ่นขจร ่jacknaruk@hotmail.co.th 0951979527 
สามขาสว่างวิทย์ นายธนเทพ วิเศษสอน thanathep001@gmail.com  0885615475 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นางทวีภรณ์ วรชิน taweepron.w@hotmail.com 0933621704 
ยางตลาดวิทยาคาร นายปุณกาญจน์ ภูเงิน pk4410@gmail.com 0895702466 
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นายถาวร แสนพันดร tavon0107@gmail.com 0862219108 
โนนคำวิทยา นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี pisitsak17@gmail.com 0862318664 
คำเจริญพิทยาคม นายประกาย ภูขมัง prakay6024@gmail.com 0878652481 
หัวหินวัฒนาลัย นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ rathadinan@gmail.com 0833428165 
มหาไชยพิทยาคม นายประโมกข์ ดุลนีย์ krumok@gmail.com 0916829520 
เมืองเหนือวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา pattana.jib@gmail.com 0810601492 
วังมนวิทยาคาร นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล iku.iden2537@gmail.com 0650914944 
ผาเสวยรังสรรค์ นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ 1781495@gmail.com 0639392128 
ประชารัฐพัฒนศึกษา นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ supatpracharat@gmail.com 0918639389 
เหล่ากลางวิทยาคม นายสาโรช จันทรบุตร diamondjan60@gmail.com 0910586987 
ดอนจานวิทยาคม นายนิคม วิชัยโย nikom1847@gmail.com 0813201847 
นาไคร้พิทยาสรรพ์ นางรดา ฉายผาด radanuna@gmail.com 0632185295 
ดอนไทรงามพิทยาคม นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว kreingkrai25514@gmail.com 0890416054 
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นายสงกรานต์ พันธ์โนราช panjai.spk@gmail.com  0872226410  
ร่องคำ นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล terdkiat5151@gmail.com 0813206871  
นามนพิทยาคม นายอัคเรศศ์ ป้องกัน akarasepongkan@hotmail.com 0892750876 
หนองกุงศรีวิทยาคาร นายวรุตม์ เขจรสัตย์  warut2554@gmail.com  0833454769  
ดงกลางพัฒนศึกษา นายพานิชย์ ศรีหาเสนา   
ไตรรัตนวิทยาคม นายมาโนช ภูคงกิ่ง  0862302558 
ธัญญาพัฒนวิทย์ นายตรี ภูวิโคตรธนกุล  0833454769 
สหัสขันธ์ศึกษา นายกนก ยนต์ชัย part2549@gmail.com 0818305873 
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร   
กมลาไสย นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ phunsak93@gmail.com 0819643800 
อนุกูลนารี นายเอกรักษ์ สารปรัง ekkaruk500@hotmail.com 0833450972 
ห้วยผึ้งพิทยา นางสาวทศพร ทักษิมา taksima_t@hotmail.com 0854602335 
เขาวงพิทยาคาร นายธีรภัทร วงษ์สว่าง thi.twtutor@gmail.com 0833568939 
สามชัย นายอานนท์ นนทวัน byanon@gmail.com 0925054296 
โนนสูงพิทยาคม นายรณกฤต กุมสิน ronnakrit.ks@gmail.com 0930975027 
ห้วยเม็กวิทยาคม นายธวัชชัย สำราญวงศ์ thawatchai142.ts@gmail.com 0813202142 
พุทโธภาวนาประชาสรรค์ นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ   
บ่อแก้วพระเทพวิศิษฏ์พัฒนา นายวินัย รัตนมาลี   
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร นายดุสิต มั่นคง   
สมเด็จพิทยาคม นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา  0857485024 
โคกศรีเมือง นายประมวล อรรคพงษ์ (รก.ผอ.) 
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นายเมืองมนต์ โสภารีย์ 
แสดง 55 รายการ
Comments