โรงเรียนในสังกัด สพม.กส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 55 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 13 โรง และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 36 โรง
แสดง 55 รายการ
โรงเรียนในสังกัด สพม.24ผู้บริหารสถานศึกษาอีเมลโทรศัพท์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
โรงเรียนในสังกัด สพม.24ผู้บริหารสถานศึกษาอีเมลโทรศัพท์
หนองสอพิทยาคม นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร wirasitt@hotmail.com 0801812246 
ฆ้องชัยวิทยาคม นางรติกรณ์ แสบงบาล saban.ban@hotmail.com 0933954554 
ท่าคันโทวิทยาคาร นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ weangchai08.gmail.com 0879525313 
กุฉินารายณ์ นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน prapansak.p@hotmail.com 0956624887 
นามะเขือพัฒนศึกษา นายธวัช เพ็งสลุง tg2510wat@gmail.com 0819655485 
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ นายธนัฐ มาตชรา tanatmat@gmail.com 0933837978 
แก้วเสด็จพิทยาคม นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง iku.kusumawadee@gmail.com 0849286815 
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นายชินกรณ์ แก้วรักษา chin_k2007@hotmail.com 0895752046 
โนนศิลาพิทยาคม นายวิเชียร ด่านขุนทด wichian25056@gmail.com 0910521411 
แก่งนาจารย์พิทยาคม นายบรรจง วันทา bj_2516@hotmail.com 0817436630 
เขาพระนอนวิทยาคม นางสาวกนกพร คำโสภา kruhom2017@gmail.com 0942965991 
สามขาสว่างวิทย์ นายธนเทพ วิเศษสอน thanathep001@gmail.com  0885615475 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นางทวีภรณ์ วรชิน taweepron.w@hotmail.com 0933621704 
ยางตลาดวิทยาคาร นายปุณกาญจน์ ภูเงิน pk4410@gmail.com 0895702466 
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นายถาวร แสนพันดร tavon0107@gmail.com 0862219108 
โนนคำวิทยา นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี pisitsak17@gmail.com 0862318664 
คำเจริญพิทยาคม นายประกาย ภูขมัง prakay6024@gmail.com 0878652481 
เมืองเหนือวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา pattana.jib@gmail.com 0810601492 
ผาเสวยรังสรรค์ นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ 1781495@gmail.com 0639392128 
ประชารัฐพัฒนศึกษา นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ supatpracharat@gmail.com 0918639389 
เหล่ากลางวิทยาคม นายสาโรช จันทรบุตร diamondjan60@gmail.com 0910586987 
นาไคร้พิทยาสรรพ์ นางรดา ฉายผาด radanuna@gmail.com 0632185295 
หนองกุงศรีวิทยาคาร นายวรุตม์ เขจรสัตย์  warut2554@gmail.com  0833454769  
กมลาไสย นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ phunsak93@gmail.com 0819643800 
อนุกูลนารี นายเอกรักษ์ สารปรัง ekkaruk500@hotmail.com 0833450972 
ห้วยผึ้งพิทยา นางสาวทศพร ทักษิมา taksima_t@hotmail.com 0854602335 
สามชัย นายอานนท์ นนทวัน byanon@gmail.com 0925054296 
โนนสูงพิทยาคม นายรณกฤต กุมสิน ronnakrit.ks@gmail.com 0930975027 
ห้วยเม็กวิทยาคม นายธวัชชัย สำราญวงศ์ thawatchai142.ts@gmail.com 0813202142 
เมืองกาฬสินธุ์ นายชูชัย ประทุมขันธ์ chuchai2507@gmail.com 0819640345 
คำม่วง นายอัคเรศศ์ ป้องกัน akarasepongkan@hotmail.com 0892750876 
บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" นายประโมกข์ ดุลนีย์ krumok@gmail.com 0916829520 
นามนพิทยาคม นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ rathadinan@gmail.com 0833428165 
มหาไชยพิทยาคม นายอิสรพล ปิ่นขจร jacknaruk@hotmail.co.th 0951979527 
ธัญญาพัฒนวิทย์ นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์ krubreezt@hotmail.com 0879934760 
ร่องคำ นางจารุวรรณ รัตนมาลี charuwan8388@gmail.com 0910657983 
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล terdkiat5151@gmail.com 0813206871  
พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ นายสมเกียรติ คุ้มนายอ punnipakhoom@gmail.com 0815461275 
ดงกลางพัฒนศึกษา นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ 0847880658 
ดอนไทรงามพิทยาคม นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว kreingkrai25514@gmail.com 0890416054 
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 0813697599 
ไตรรัตนวิทยาคม นายมาโนช ภูคงกิ่ง 0862302558 
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา นายวินัย รัตนมาลี 0986213866 
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร นายดุสิต มั่นคง 0834051634 
โคกศรีเมือง นายประมวล อรรคพงษ์ (รก.ผอ.) 0862408009 
หัวหินวัฒนาลัย นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 0833454769 
สมเด็จพิทยาคม นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา 0857485024 
เขาวงพิทยาคาร นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา bossjpk@jpk.ac.th 0930825828 
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 
สหัสขันธ์ศึกษา นายนิคม วิชัยโย nikom1847@gmail.com 0813201847 
พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 
บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ 0896208858 
จำปาหลวงวิทยาคม นายเมืองมนต์ โสภารีย์ 0842869742 
ดอนจานวิทยาคม นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล iku.iden2537@gmail.com 0650914944 
วังมนวิทยาคาร  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 0821231081 
แสดง 55 รายการ
Comments