สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 14 โรงเรียน แยกเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน รุ่นที่ 3 จำนวน 13 โรงเรียน

โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมิน OBECQA
    1. โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
    2. โรงเรียนอนุกูลนารี
    3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์


โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมิน ScQA
    1. โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  ScQA 2557-2558
    2. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม     ScQA 2560


โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ยังไม่ประเมินใดๆ
    1. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
    2. โรงเรียนคำม่วง
    3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
    4. โรงเรียนกุฉินารายณ์
    5. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
    6. โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
    7. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
    8. โรงเรียนสามชัย
    9. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
   10. โรงเรียนร่องคำ
   11. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
   12. โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
   13. โรงเรียนกมลาไสย
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น