ประชาสัมพันธ์


ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ

โพสต์13 ม.ค. 2560 01:04โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2560 01:26 ]

เอกสารการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Quality Assurance Management System : QAMS) ในลักษณะออนไลน์  ทางเว็บไซต์  http://203.113.25.93/

QAMS

คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์21 ต.ค. 2559 23:26โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2559 23:34 ]

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อเป็นกรอบให้สถานศึกษาและครูผู้สอนได้นำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุตามความมุ่งหมายของโครงการ ตลอดจนผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวปฏิบัติขิงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้

โพสต์2 ต.ค. 2559 18:54โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2559 18:21 ]

รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ครูผู้สอนได้ปรับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต 10 ด้าน และนักเรียนเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง ตั้งรับต่อสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรู้เท่าทัน...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Marker"

โพสต์8 ก.ค. 2559 08:50โดยsesao24 admin

ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Marker"ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ รับจำนวน 35 คน กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ทางโทรสาร 043602058 ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย

1-4 of 4