เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์13 ก.พ. 2561 01:18โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 01:27 ]
นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประชุมชี้แจงการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปว่า นโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และขั้นตอน กระบวนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ละระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาค จังหวัด และส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด เพื่อให้การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัด เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาการการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไปComments