รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 มิ.ย. 2564 15:57โดยสพม. กาฬสินธุ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้สำหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
Comments