รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้

โพสต์2 ต.ค. 2559 18:54โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:12 ]
รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ครูผู้สอนได้ปรับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต 10 ด้าน และนักเรียนเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง ตั้งรับต่อสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรู้เท่าทัน...

Comments