คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์21 ต.ค. 2559 23:26โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:12 ]
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อเป็นกรอบให้สถานศึกษาและครูผู้สอนได้นำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุตามความมุ่งหมายของโครงการ ตลอดจนผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวปฏิบัติขิงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
Comments