เครื่องมือวัดการอ่าน การเขียน ม.1-3

โพสต์21 มิ.ย. 2560 19:21โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2560 05:53 ]
เครื่องมือชุดนี้สร้างโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูภาษาไทยที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นี้ ครูผู้สอนสามารถนาผลของการสอบมาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง  <<ดาวน์โหลดเอกสาร>>
Comments