การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:28โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 00:31 ]
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำลังดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS) เพิ่มเติม ( ระยะที่ 2) ตามแนวทางการปฎิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูล และความพร้อมของระบบ QAMS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการใช้ประโยชน์ของสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้ user password เดิม ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลสารสนเทศของท่านให้สมบูรณ์ เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผล แสดงผลการวิเคราะห์ และเสนอ report ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ print out ตัว report รายปีได้ ในการนี้ ที่ปรึกษาระบบจะเปิดระบบ ช่วงที่ ๑ เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 5 –28 กุมภาพันธ์ 2561 และ ช่วงที่ 2 เพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4 มาตรฐาน) ที่ประกาศใช้เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561
Comments