การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:08โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 23:52 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จัดประชุมบุคลากรในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 จุดที่ 2 โรงแรมวิวิช ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าประชุมจากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.23-สพม.27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ สพป.ขอนแก่น เขต 2  สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีจำนวน 14 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
2. โรงเรียนกุฉินารายณ์
3. โรงเรียนคำม่วง
4. โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
5. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
6. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
7. โรงเรียนสามชัย
8. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
9. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
10. โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
11. โรงเรียนกมลาไสย
12. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
13. โรงเรียนร่องคำ
14. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
.......................................................................................................
โรงเรียนส่งบุคลากรหลัก เข้าประชุม โรงเรียนละ 6 คน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร (ห้องบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA)
            1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน (ต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง)
            1.2 ครูผู้ทำหน้าที่ประสานงานด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
            1.3 ครูผู้ทำหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน
            1.4 ครูผู้ทำหน้าที่แผนงานโรงเรียน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูผู้สอน (ห้องจัดการเรียนการสอน IS)
            2.1 รองวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการ
            2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน IS
....................................................................................................... 
Comments