การนำ DLIT Portable Classroom ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์29 พ.ค. 2560 18:39โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 16:53 ]
ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom)

เป็นการรวบรวมวิดีโอการสอนของครูสอนเก่งจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้บันทึกเป็นคลิปการสอนเพื่อขยายผลวิธีการสอนไปสู่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็น การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีวิดีโอ จำนวนกว่า 1,200 ตอน ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระหลัก ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ครูสามารถเลือกใช้ตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต้องการ

<ดาวน์โหลดเอกสาร>   <เอกสารนิเทศติดตาม>  <แบบกรอกผลนิเทศติดตามระดับโรงเรียน>

Comments