ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โพสต์6 ก.ค. 2560 17:17โดยsesao24 admin
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  เป็นการรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

                                               <<ดาวน์โหลด>>

Comments