ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โพสต์6 ก.ค. 2560 17:17โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2560 05:52 ]
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  เป็นการรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การถอดบทเรียน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง   <<ดาวน์โหลด>>

Comments