แบบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:15โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 21:16 ]
แบบติดตามฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ภาพความสำเร็จของโครงการในภาพรวมต่อไป
Comments