ประชาสัมพันธ์

แบบตอบรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย

โพสต์6 ก.ย. 2561 20:18โดยsesao24 admin

กิจกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย ณ สพม.24 วันที่ 17 กันยายน 2561
2. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย ศึกษาดูงาน รร.จอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ฺ วันที่ 18 กันยายน 2561
3. ครูแกนนำส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ศึกษาดูงาน รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 19 กันยายน 2561
การเดินทางศึกษาดูงานในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 เดินทางไป- กลับ ด้วยรถบัสปรับอากาศ ขึ้นรถที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เวลา 05.30 น.

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA

โพสต์22 พ.ค. 2561 01:33โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 18:18 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีความประสงค์สำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 
จึงให้โรงเรียนในสังกัดได้กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้างล่างนี้

การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:08โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 23:52 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จัดประชุมบุคลากรในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 จุดที่ 2 โรงแรมวิวิช ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าประชุมจากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.23-สพม.27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ สพป.ขอนแก่น เขต 2  สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีจำนวน 14 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
2. โรงเรียนกุฉินารายณ์
3. โรงเรียนคำม่วง
4. โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
5. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
6. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
7. โรงเรียนสามชัย
8. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
9. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
10. โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
11. โรงเรียนกมลาไสย
12. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
13. โรงเรียนร่องคำ
14. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
.......................................................................................................
โรงเรียนส่งบุคลากรหลัก เข้าประชุม โรงเรียนละ 6 คน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร (ห้องบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA)
            1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน (ต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง)
            1.2 ครูผู้ทำหน้าที่ประสานงานด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
            1.3 ครูผู้ทำหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน
            1.4 ครูผู้ทำหน้าที่แผนงานโรงเรียน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูผู้สอน (ห้องจัดการเรียนการสอน IS)
            2.1 รองวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการ
            2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน IS
....................................................................................................... 

การสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2561

โพสต์8 พ.ค. 2561 02:20โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 02:22 ]

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ส่งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

โพสต์21 มี.ค. 2561 01:28โดยsesao24 admin

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โรงเรียนละ 2 คน รวม 110 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโปงลาง 

เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มี.ค. 2561 22:14โดยsesao24 admin

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561  นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์13 ก.พ. 2561 01:18โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 01:27 ]

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประชุมชี้แจงการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปว่า นโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และขั้นตอน กระบวนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ละระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาค จังหวัด และส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด เพื่อให้การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัด เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาการการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไปการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:28โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 00:31 ]

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำลังดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS) เพิ่มเติม ( ระยะที่ 2) ตามแนวทางการปฎิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูล และความพร้อมของระบบ QAMS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการใช้ประโยชน์ของสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้ user password เดิม ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลสารสนเทศของท่านให้สมบูรณ์ เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผล แสดงผลการวิเคราะห์ และเสนอ report ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ print out ตัว report รายปีได้ ในการนี้ ที่ปรึกษาระบบจะเปิดระบบ ช่วงที่ ๑ เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 5 –28 กุมภาพันธ์ 2561 และ ช่วงที่ 2 เพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4 มาตรฐาน) ที่ประกาศใช้เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

โพสต์25 ม.ค. 2561 17:36โดยsesao24 admin

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

โพสต์25 ม.ค. 2561 01:59โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 02:03 ]

ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยเผยแพร่สูสาธารณชน

1-10 of 34