ประชาสัมพันธ์

เฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มี.ค. 2561 22:14โดยsesao24 admin

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561  นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์13 ก.พ. 2561 01:18โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 01:27 ]

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประชุมชี้แจงการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 โดยสรุปว่า นโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และขั้นตอน กระบวนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ละระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาค จังหวัด และส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัด เพื่อให้การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัด เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาการการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไปการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โพสต์12 ก.พ. 2561 00:28โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2561 00:31 ]

ประกาศเรื่อง การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา และการนำส่งข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์ด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กำลังดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS) เพิ่มเติม ( ระยะที่ 2) ตามแนวทางการปฎิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูล และความพร้อมของระบบ QAMS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการใช้ประโยชน์ของสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ใช้ user password เดิม ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนำส่งข้อมูลสารสนเทศของท่านให้สมบูรณ์ เพื่อให้ระบบสามารถประมวลผล แสดงผลการวิเคราะห์ และเสนอ report ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ print out ตัว report รายปีได้ ในการนี้ ที่ปรึกษาระบบจะเปิดระบบ ช่วงที่ ๑ เพื่อให้สถานศึกษาตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 5 –28 กุมภาพันธ์ 2561 และ ช่วงที่ 2 เพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 4 มาตรฐาน) ที่ประกาศใช้เมื่อ 11 ตุลาคม 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

โพสต์25 ม.ค. 2561 17:36โดยsesao24 admin

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

โพสต์25 ม.ค. 2561 01:59โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 02:03 ]

ThaiEdResearch ศูนย์รวมข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยเผยแพร่สูสาธารณชน

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯ '2551

โพสต์23 ม.ค. 2561 19:53โดยsesao24 admin

An illustration of a clipboard with pencil marking on it. Perhaps a survey, opinion poll, or inspection document
เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องจากในปีการศึกษา 2555 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลต่อการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
                                                  


การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์14 ม.ค. 2561 18:13โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2561 06:52 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จึงกำหนดปฏิทิน รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้  >> เอกสารประกอบ

แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

โพสต์12 ม.ค. 2561 00:14โดยsesao24 admin

สพม.24 ได้จัดประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เมื่อวันที่ 12มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโปงลาง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูไอซีที โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน วิทยากร ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอาจารย์วินัย โกหลำ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบริษัท TOT ,CAT 3BB  ร่วมนำเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ด้วย
>>  เอกสารประกอบการประชุม   ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์|  อ.วินัย โกหลำ

แบบสำรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์7 ม.ค. 2561 17:55โดยsesao24 admin

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญที่จะให้โรงเรียนและนักเรียน ได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมีโอกาสเลือกใช้บริการจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยตนเองนั้น เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลบริบทการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จึงได้สำรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วให้กรอกข้อมูลออนไลน์ที่    http://sesao24.esdc.go.th
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 (แบบสำรวจ)

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์27 ธ.ค. 2560 23:39โดยsesao24 admin

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการ การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) และจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป  (ดาวน์โหลด)

1-10 of 29