ประชาสัมพันธ์

เครื่องมือวัดการอ่าน การเขียน ม.1-3

โพสต์21 มิ.ย. 2560 19:21โดยsesao24 admin

เครื่องมือชุดนี้สร้างโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูภาษาไทยที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นี้ ครูผู้สอนสามารถนาผลของการสอบมาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง

การนำ DLIT Portable Classroom ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์29 พ.ค. 2560 18:39โดยsesao24 admin

ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom)

เป็นการรวบรวมวิดีโอการสอนของครูสอนเก่งจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้บันทึกเป็นคลิปการสอนเพื่อขยายผลวิธีการสอนไปสู่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็น การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีวิดีโอ จำนวนกว่า 1,200 ตอน ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระหลัก ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ครูสามารถเลือกใช้ตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต้องการ

<ดาวน์โหลดเอกสาร>

การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์26 พ.ค. 2560 04:37โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 04:38 ]

ด้วยสพม.24 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 32 โรงเรียน กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบการอบรมตามลิงค์ข้างล่าง

เอกสารการอบรมเศรษฐศาสตร์และอาเซียน

โพสต์26 พ.ค. 2560 01:39โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:41 ]

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเศรษฐศาสตร์และอาเซียนได้แล้ว

การอบรมครู โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนม.ต้น ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning"

โพสต์26 พ.ค. 2560 01:10โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 04:25 ]

การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08:45 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (คณะวิทยาการจัดการเดิม) 
สิ่งที่ครูต้องเตรียม : Smart Phone ที่สามารถใช้งานได้ดี หากไม่มีสามารถใช้ Notebook แทนได้
                          หนังสือเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
                          สำหรับครูวิทยาศาสตร์ รายการวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้ 
                                                                              สำหรับสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์13 ม.ค. 2560 01:04โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:12 ]

เอกสารการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Quality Assurance Management System : QAMS) ในลักษณะออนไลน์  ทางเว็บไซต์  http://203.113.25.93/

QAMS

คู่มือบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์21 ต.ค. 2559 23:26โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:12 ]

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อเป็นกรอบให้สถานศึกษาและครูผู้สอนได้นำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุตามความมุ่งหมายของโครงการ ตลอดจนผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวปฏิบัติขิงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้

โพสต์2 ต.ค. 2559 18:54โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:12 ]

รายงานการพัฒนาทักษะครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตโดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ผลวิจัยพบว่า ครูผู้สอนได้ปรับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต 10 ด้าน และนักเรียนเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง ตั้งรับต่อสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรู้เท่าทัน...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Marker"

โพสต์8 ก.ค. 2559 08:50โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:12 ]

ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Marker"ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ รับจำนวน 35 คน กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ทางโทรสาร 043602058 ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย

1-9 of 9