ประชาสัมพันธ์

การพัฒนาครูด้านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ โดยใช้บอร์ด KidBright

โพสต์22 ก.ค. 2562 18:56โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2562 06:47 ]

สพม.24 จัดโครงการพัฒนาครูด้านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้บอร์ด KidBright ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโปงลาง การแข่งขันทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน ประจำปี 2562

โพสต์22 พ.ค. 2562 07:51โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 08:00 ]

ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562


>>สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

นโยบายสู่การปฏิบัติ

โพสต์19 เม.ย. 2562 02:37โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 16:59 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ปรับหลักสูตร ตอบสนองพระบรมราโชบาย 4 ประการ
2. รวบรวมประวัติ ที่เกี่ยวกับราชวงศ์ ที่เกิดกับสถานศึกษา หรือชุมชน เพื่อเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวบรวม ข้อ 1และ 2 ภายในปีงบประมาณ 2562

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ต.ค. 2561 00:24โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 02:00 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 โดยใช้สนามแข่ง 6 สนาม ได้แก่ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อนุกูลนารี เมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย ยางตลาดวิทยาคาร และร่องคำ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:27โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 15:24 ]

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิดคำนวณแบบอินเดียอันนำไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร            ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

แบบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:15โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 21:16 ]

แบบติดตามฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ภาพความสำเร็จของโครงการในภาพรวมต่อไป

แบบตอบรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย

โพสต์6 ก.ย. 2561 20:18โดยsesao24 admin

กิจกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย ณ สพม.24 วันที่ 17 กันยายน 2561
2. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย ศึกษาดูงาน รร.จอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ฺ วันที่ 18 กันยายน 2561
3. ครูแกนนำส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ศึกษาดูงาน รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 19 กันยายน 2561
การเดินทางศึกษาดูงานในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 เดินทางไป- กลับ ด้วยรถบัสปรับอากาศ ขึ้นรถที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เวลา 05.30 น.

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA

โพสต์22 พ.ค. 2561 01:33โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 18:18 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีความประสงค์สำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 
จึงให้โรงเรียนในสังกัดได้กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้างล่างนี้

การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:08โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 23:52 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จัดประชุมบุคลากรในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 จุดที่ 2 โรงแรมวิวิช ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าประชุมจากเขตพื้นที่การศึกษา สพม.23-สพม.27 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป.มหาสารคาม เขต 1 และ สพป.ขอนแก่น เขต 2  สำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีจำนวน 14 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
2. โรงเรียนกุฉินารายณ์
3. โรงเรียนคำม่วง
4. โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
5. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
6. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
7. โรงเรียนสามชัย
8. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
9. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
10. โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
11. โรงเรียนกมลาไสย
12. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
13. โรงเรียนร่องคำ
14. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
.......................................................................................................
โรงเรียนส่งบุคลากรหลัก เข้าประชุม โรงเรียนละ 6 คน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร (ห้องบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA)
            1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน (ต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง)
            1.2 ครูผู้ทำหน้าที่ประสานงานด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
            1.3 ครูผู้ทำหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน
            1.4 ครูผู้ทำหน้าที่แผนงานโรงเรียน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูผู้สอน (ห้องจัดการเรียนการสอน IS)
            2.1 รองวิชาการหรือหัวหน้าวิชาการ
            2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน IS
....................................................................................................... 

1-10 of 41