ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

โพสต์23 มิ.ย. 2564 15:57โดยสพม. กาฬสินธุ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้จัดทำรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนในสังกัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้สำหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ

โพสต์24 ธ.ค. 2563 06:07โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2563 06:21 ]

แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 สพม.24 (ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563)  ภาคเรียนที่ 2 / 2563 (ดำเนินการภายใน 10 มกราคม 2564)

สพฐ.วิถีใหม่ วิธีคุณภาพ

โพสต์7 ต.ค. 2563 00:55โดยสพม. กาฬสินธุ์

สพฐ.ภายใต้การดำเนินงานของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

>>>>>ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์7 ต.ค. 2563 00:27โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2563 00:33 ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity andTransparency AssessmentOnline: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานต่อไป

>>>>>>ดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้

โพสต์27 ก.ค. 2563 03:33โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2563 18:42 ]

คำชี้แจง: แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 สพม.24  ภาคเรียนที่ 1 / 2563   (ดำเนินการภายใน 10 สิงหาคม  2563)

การพัฒนาครูด้านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ โดยใช้บอร์ด KidBright

โพสต์22 ก.ค. 2562 18:56โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2562 06:47 ]

สพม.24 จัดโครงการพัฒนาครูด้านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้บอร์ด KidBright ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโปงลาง การแข่งขันทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน ประจำปี 2562

โพสต์22 พ.ค. 2562 07:51โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 08:00 ]

ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562


>>สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

นโยบายสู่การปฏิบัติ

โพสต์19 เม.ย. 2562 02:37โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 16:59 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ปรับหลักสูตร ตอบสนองพระบรมราโชบาย 4 ประการ
2. รวบรวมประวัติ ที่เกี่ยวกับราชวงศ์ ที่เกิดกับสถานศึกษา หรือชุมชน เพื่อเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวบรวม ข้อ 1และ 2 ภายในปีงบประมาณ 2562

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ต.ค. 2561 00:24โดยสพม. กาฬสินธุ์   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 02:00 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 โดยใช้สนามแข่ง 6 สนาม ได้แก่ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อนุกูลนารี เมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย ยางตลาดวิทยาคาร และร่องคำ

1-10 of 46