ประชาสัมพันธ์

แบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์18 ก.ค. 2560 03:47โดยsesao24 admin

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 55 โรง ได้กรอกข้อมูลในแบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามลิงก์ข้างล่างนี้

                          <กรอกข้อมูลแบบติดตาม>

ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

โพสต์17 ก.ค. 2560 04:33โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 04:41 ]

สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย แจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าระบบติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างนี้


                             <ดาวน์โหลดเอกสาร>

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

โพสต์11 ก.ค. 2560 20:49โดยsesao24 admin

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 


                                         <ดาวน์โหลด>

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้

โพสต์11 ก.ค. 2560 20:26โดยsesao24 admin

ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

                        <ดาวน์โหลด>

ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โพสต์6 ก.ค. 2560 17:17โดยsesao24 admin

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  เป็นการรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

                                               <<ดาวน์โหลด>>

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

โพสต์6 ก.ค. 2560 07:16โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 07:35 ]

ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ
โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนผ่านระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา       <<ดาวน์โหลด>>     <<เข้าสู่ระบบลงทะเบียน>>

โครงสร้างข้อสอบ ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560 และข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2560 16:38โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 09:59 ]

สทศ.ได้เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ ม.3 ม.ุ6 ปีการศึกษา 2560 และข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนพัฒนาผลคุณภาพการศึกษาต่อไป  รายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างนี้

    <<ลิงก์>>

เครื่องมือวัดการอ่าน การเขียน ม.1-3

โพสต์21 มิ.ย. 2560 19:21โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 16:25 ]

เครื่องมือชุดนี้สร้างโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูภาษาไทยที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นี้ ครูผู้สอนสามารถนาผลของการสอบมาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง

การนำ DLIT Portable Classroom ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์29 พ.ค. 2560 18:39โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 16:53 ]

ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom)

เป็นการรวบรวมวิดีโอการสอนของครูสอนเก่งจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้บันทึกเป็นคลิปการสอนเพื่อขยายผลวิธีการสอนไปสู่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็น การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีวิดีโอ จำนวนกว่า 1,200 ตอน ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระหลัก ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ครูสามารถเลือกใช้ตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต้องการ

<ดาวน์โหลดเอกสาร>   <เอกสารนิเทศติดตาม>  <แบบกรอกผลนิเทศติดตามระดับโรงเรียน>

การพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์26 พ.ค. 2560 04:37โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 04:38 ]

ด้วยสพม.24 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงเรียนกลุ่มสนใจ จำนวน 32 โรงเรียน กำหนดนิเทศ ติดตามและประเมินผลในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประกอบการอบรมตามลิงค์ข้างล่าง

1-10 of 16