ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์14 ม.ค. 2561 18:13โดยsesao24 admin   [ อัปเดต ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จึงกำหนดปฏิทิน รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้  >> เอกสารประกอบ

แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน

โพสต์12 ม.ค. 2561 00:14โดยsesao24 admin

สพม.24 ได้จัดประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เมื่อวันที่ 12มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโปงลาง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูไอซีที โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน วิทยากร ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอาจารย์วินัย โกหลำ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบริษัท TOT ,CAT 3BB  ร่วมนำเสนอการให้บริการอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ด้วย
>>  เอกสารประกอบการประชุม   ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์|  อ.วินัย โกหลำ

แบบสำรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์7 ม.ค. 2561 17:55โดยsesao24 admin

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญที่จะให้โรงเรียนและนักเรียน ได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมีโอกาสเลือกใช้บริการจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยตนเองนั้น เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลบริบทการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จึงได้สำรวจติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วให้กรอกข้อมูลออนไลน์ที่    http://sesao24.esdc.go.th
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 (แบบสำรวจ)

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์27 ธ.ค. 2560 23:39โดยsesao24 admin

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการ การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) และจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป  (ดาวน์โหลด)

เอกสารนำเสนอการจัดสอบ Pre O-NET/O-NET 2560

โพสต์17 ธ.ค. 2560 22:15โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2561 22:45 ]

เอกสารนำเสนอการเตรียมการจัดสอบ Pre O-NET / O-NET ปีการศึกษา 2560 ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  (ดาวน์โหลด)

การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24

โพสต์18 ต.ค. 2560 20:02โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 05:53 ]

รา
ยงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง  
 สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   ลิงก์

เรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์3 ต.ค. 2560 21:39โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 05:52 ]

ตามที่ สพม.24 ได้พัฒนารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูไอซีที เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นั้น ในการนี้จึงมอบหมายภารกิจให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 55 โรง ได้จัดทำเรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในรูปแบบวีดิโอคลิป ความยาวไม่เกิน 7 นาที บนยูทูป และส่งลิงค์ผ่านระบบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนด [เกณฑ์เรื่องเล่าดิจิทัล]

แบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์18 ก.ค. 2560 03:47โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 05:54 ]

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 55 โรง ได้กรอกข้อมูลในแบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามลิงก์ข้างล่างนี้
  <กรอกข้อมูลแบบติดตาม>

ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

โพสต์17 ก.ค. 2560 04:33โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 05:54 ]

สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย แจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าระบบติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างนี้ 
 <ดาวน์โหลดเอกสาร>

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

โพสต์11 ก.ค. 2560 20:49โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 05:55 ]

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  <ดาวน์โหลด>

1-10 of 23