ประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้

โพสต์27 ก.ค. 2563 03:33โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2563 18:42 ]

คำชี้แจง: แบบสำรวจข้อมูลการคัดกรองความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อย่างประสิทธิภาพ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1- ม.6 สพม.24  ภาคเรียนที่ 1 / 2563   (ดำเนินการภายใน 10 สิงหาคม  2563)

การพัฒนาครูด้านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ โดยใช้บอร์ด KidBright

โพสต์22 ก.ค. 2562 18:56โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2562 06:47 ]

สพม.24 จัดโครงการพัฒนาครูด้านความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้บอร์ด KidBright ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโปงลาง การแข่งขันทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน ประจำปี 2562

โพสต์22 พ.ค. 2562 07:51โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 08:00 ]

ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562


>>สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 

นโยบายสู่การปฏิบัติ

โพสต์19 เม.ย. 2562 02:37โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2562 16:59 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้
1. ปรับหลักสูตร ตอบสนองพระบรมราโชบาย 4 ประการ
2. รวบรวมประวัติ ที่เกี่ยวกับราชวงศ์ ที่เกิดกับสถานศึกษา หรือชุมชน เพื่อเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวบรวม ข้อ 1และ 2 ภายในปีงบประมาณ 2562

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ต.ค. 2561 00:24โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 02:00 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 โดยใช้สนามแข่ง 6 สนาม ได้แก่ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อนุกูลนารี เมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย ยางตลาดวิทยาคาร และร่องคำ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:27โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 15:24 ]

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคิดคำนวณแบบอินเดียอันนำไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร            ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

แบบติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:15โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 21:16 ]

แบบติดตามฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :
Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ภาพความสำเร็จของโครงการในภาพรวมต่อไป

แบบตอบรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย

โพสต์6 ก.ย. 2561 20:18โดยsesao24 admin

กิจกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะภาษาไทย ณ สพม.24 วันที่ 17 กันยายน 2561
2. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย ศึกษาดูงาน รร.จอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ฺ วันที่ 18 กันยายน 2561
3. ครูแกนนำส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ศึกษาดูงาน รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 19 กันยายน 2561
การเดินทางศึกษาดูงานในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 เดินทางไป- กลับ ด้วยรถบัสปรับอากาศ ขึ้นรถที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เวลา 05.30 น.

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA

โพสต์22 พ.ค. 2561 01:33โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 18:18 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีความประสงค์สำรวจข้อมูลการดำเนินการและการรายงานผลการวัดการอ่านรู้เรื่องตามแนวทาง PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 
จึงให้โรงเรียนในสังกัดได้กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้างล่างนี้

1-10 of 42