ประชาสัมพันธ์

การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สพม.24

โพสต์18 ต.ค. 2560 20:02โดยsesao24 admin

การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษาพอเพียง สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

                           <ลิงก์>

เรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์3 ต.ค. 2560 21:39โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2560 21:47 ]

ตามที่ สพม.24 ได้พัฒนารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูไอซีที เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นั้น ในการนี้จึงมอบหมายภารกิจให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 55 โรง ได้จัดทำเรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในรูปแบบวีดิโอคลิป ความยาวไม่เกิน 7 นาที บนยูทูป และส่งลิงค์ผ่านระบบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนด

                                         [เกณฑ์เรื่องเล่าดิจิทัล]

แบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์18 ก.ค. 2560 03:47โดยsesao24 admin

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 55 โรง ได้กรอกข้อมูลในแบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามลิงก์ข้างล่างนี้

                          <กรอกข้อมูลแบบติดตาม>

ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

โพสต์17 ก.ค. 2560 04:33โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 04:41 ]

สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย แจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าระบบติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างนี้


                             <ดาวน์โหลดเอกสาร>

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

โพสต์11 ก.ค. 2560 20:49โดยsesao24 admin

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 


                                         <ดาวน์โหลด>

ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้

โพสต์11 ก.ค. 2560 20:26โดยsesao24 admin

ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

                        <ดาวน์โหลด>

ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โพสต์6 ก.ค. 2560 17:17โดยsesao24 admin

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  เป็นการรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

                                               <<ดาวน์โหลด>>

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

โพสต์6 ก.ค. 2560 07:16โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 07:35 ]

ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ
โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนผ่านระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา       <<ดาวน์โหลด>>     <<เข้าสู่ระบบลงทะเบียน>>

โครงสร้างข้อสอบ ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560 และข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2560 16:38โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 09:59 ]

สทศ.ได้เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ ม.3 ม.ุ6 ปีการศึกษา 2560 และข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนพัฒนาผลคุณภาพการศึกษาต่อไป  รายละเอียดตามลิงก์ข้างล่างนี้

    <<ลิงก์>>

เครื่องมือวัดการอ่าน การเขียน ม.1-3

โพสต์21 มิ.ย. 2560 19:21โดยsesao24 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 16:25 ]

เครื่องมือชุดนี้สร้างโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูภาษาไทยที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 นี้ ครูผู้สอนสามารถนาผลของการสอบมาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนได้ตรงตามความเป็นจริง

1-10 of 18