กฎหมายการปฏิบัติงาน

แสดง 20 รายการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแหล่งข้อมูล
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแหล่งข้อมูล
นโยบายรัฐบาล http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER4/DRAWER020/GENERAL/DATA0000/00000072.PDF 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี http://122.154.22.188/newqsds/file_upload/yutthasart20ys.pdf 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 60-79 http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Outstand/2017-EdPlan60-79.pdf 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://drive.google.com/file/d/0B_5CbQmFLFuPWkN5Uzcxd21LUTA/view 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2618 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง http://utcc2.utcc.ac.th/tradestrategies/thai_ag.pdf 
พรบ.บริหารราชการ ศธ.2546 http://www.moe.go.th/moe/th/office/powerMOE2556.pdf 
พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550 https://www.opdc.go.th/uploads/files/statute_1.pdf 
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/teacher-act01.pdf 
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 http://www.sobkroo.com/img_news/file/A79591289.pdf 
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 http://kormor.obec.go.th/act/act043.pdf 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf 
พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu35.pdf 
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 http://dcy.go.th/webnew/upload/regulation/regulation_th_20170105023516_1.pdf 
พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 https://www.sac.or.th/th/wp-content/uploads/2016/04/good-governance-2546.pdf 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/e37112804258dd1fafe0af88c3c52c79/reg.pdf?MOD=AJPERES 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF 
กำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำ http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11453101503.pdf 
วิทยฐานะใหม่ ว.21 http://www.otepc.go.th/images/w21.pdf 
รวมประกาศ-คำสั่ง คสช. https://www.thairath.co.th/content/424561 
แสดง 20 รายการ
Comments