การแบ่งกลุ่มงานภายใน

แสดง 6 รายการ
ชื่อกลุ่มงานหัวหน้ากลุ่มงาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อกลุ่มงานหัวหน้ากลุ่มงาน
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นางลัดดา จงนุเคราะห์ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นางศิริพร วรรณหอม 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นายวิญญู อุตระ 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา นางสาวรัศมี ภูกันดาน 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นางนฤมล ธรรมประชา 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา นายสิทธิพร ประทีปทอง 
แสดง 6 รายการ
Comments