หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์

 • เรื่องเล่าดิจิทัล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามที่ สพม.24 ได้พัฒนารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูไอซีที เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2560 21:47 โดย sesao24 admin
 • แบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 55 โรง ได้กรอกข้อมูลในแบบติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2560 03:47 โดย sesao24 admin
 • ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย แจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าระบบติดตามและประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 04:41 โดย sesao24 admin
 • แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                                          <ดาวน์โหลด>
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 20:49 โดย sesao24 admin
 • ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                         <ดาวน์โหลด>
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 20:26 โดย sesao24 admin
 • ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  เป็นการรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาค ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2560 17:17 โดย sesao24 admin
 • โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบโดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนผ่านระบบในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและต ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2560 07:35 โดย sesao24 admin
 • โครงสร้างข้อสอบ ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560 และข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559 สทศ.ได้เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ ม.3 ม.ุ6 ปีการศึกษา 2560 และข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนพัฒนาผลคุณภาพการศึกษาต่อไป  รายละเอ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 09:59 โดย sesao24 admin
 • เครื่องมือวัดการอ่าน การเขียน ม.1-3 เครื่องมือชุดนี้สร้างโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูภาษาไทยที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทย และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒ ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2560 16:25 โดย sesao24 admin
 • การนำ DLIT Portable Classroom ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom)เป็นการรวบรวมวิดีโอการสอนของครูสอนเก่งจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้บันทึกเป็นคลิปการสอนเพื่อขยายผลวิธีการสอนไปสู่โรงเรียนต่างๆ ซ ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2560 16:53 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

 • ติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมติวเข้มเต็มความรู้สัญจร ปี 2559 ระหว่างวันท ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2559 01:30 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 17-18 สิงหาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ณ โรงแรมชาลอง บูทริค จังหวัดกาฬสินธุ์
  ส่ง 13 ส.ค. 2560 21:04 โดย sesao24 admin
 • อบรม Cloud Computing ศนฐ.จัดอบรม Cloud Computing ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559-2กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานี เพื่อให้ห ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:12 โดย sesao24 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศสพม.24


http://www.trueplookpanya.com/

http://ww38.scicoursewarechula.com/#works

https://www.youtube.com/user/teachers

http://www.scimath.org/

http://pisaitems.ipst.ac.th/

http://learningspace.ipst.ac.th/

[จำนวนผู้เยี่ยมชม 18/07/60]
https://sites.google.com/site/plcspm24/kar-pramein-phl