แหล่งเรียนรู้ด้านนิเทศการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษา เป็นที่รวบรวมข้อมูลด้านการวิจัยด้านการนิเทศการศึกษา จะเป็นประโยชน์สำหรับศึกษานิเทศก์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
แสดง 36 รายการ
เรื่องแหล่งข้อมูล
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เรื่องแหล่งข้อมูล
Model Principal Supervisor Professional Standards 2015 http://www.ccsso.org/Documents/2015/2015PrincipalSupervisorStandardsFinal1272015.pdf 
Models of Supervision https://zourpri.files.wordpress.com/2014/01/models-of-supervision.pdf 
Good practice principles on supervisory colleges  http://www.bis.org/publ/bcbs177.pdf 
INSTRUCTIONAL SUPERVISION: PERCEPTIONS OF CANADIAN AND UKRAINIAN BEGINNING HIGH-SCHOOL TEACHERS  http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/SSU/TC-SSU-09052003134303.pdf 
Coaching supervision http://www.theocm.co.uk/sites/default/files/documents/resources/Peter%20Hawkins_0.pdf 
The POWER OF GOOD SUPERVISION http://www.alignab.ca/wp-content/uploads/2011/11/The-Power-of-Supervision-Themes-Techniques-and-Talking-Points-for-Outcome-Based-Service-Delivery-Systems-in-Alberta-Presented-by-Jane-Matheson.pdf 
TEACHER SUPERVISIONAND THE CONCEPT OF CLINICALSUPERVISION http://greenstone.lecames.org/collect/revu/index/assoc/HASH01a6.dir/B-008-01-049-055.pdf 
Principal of Coaching http://www.eefam.gr/assets/files/library/libraryone/coaching-principles_30112014.pdf 
The International Journal of Mentoring and Coaching http://www.emccouncil.org/src/ultimo/models/Ejournal/32.pdf 
SKILLS FOR SUCCESSFUL MENTORING https://my.lerner.udel.edu/wp-content/uploads/Skills_for_Sucessful_Mentoring.pdf 
Coaching and Mentoring for Frontline Practitioners http://www.effectiveservices.org/downloads/CoachMentor_LitReview_Final_14.03.17.pdf 
Learning dynamics in doctoral supervision  http://www.ind.ku.dk/begivenheder/2014/phd-forsvar-sofie-kobayashi/Kobayashi_2014_Learning_dynamics_in_doctoral_supervision.pdf 
Active Learning Literature Survey http://burrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf 
A COMPARISION OF TRADITIONAL AND ACTIVE LEARNING METHODS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION UTILIZING A LINEAR MIXED MODEL  https://uta-ir.tdl.org/uta-ir/bitstream/handle/10106/734/umi-uta-1921.pdf?sequence=1 
The Future of Learning Imagining Learning in 2025 http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/documents/IPTSWS2competencesfinal.pdf 
Approaches to learning: Literature review http://www.ibo.org/globalassets/publications/ib-research/approachestolearningeng.pdf 
The State of Learning Disabilities https://www.ncld.org/wp-content/uploads/2014/11/2014-State-of-LD.pdf 
Evidence-Based Professional Learning https://www.calpro-online.org/pubs/evidencebasedprofessionallearning.pdf 
ACTIVE LEARNING & TEACHING METHODOLOGIES https://www.ppgia.pucpr.br/~jamhour/Download/pub/active%20methodology_0.pdf 
The 3P Learning Model http://www.ifets.info/journals/13_4/8.pdf 
A Quantitative Study of Teacher Perceptions of Professional Learning Communities' Context, Process, and Content  http://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=dissertations 
Understanding the Needs of Masters Dissertation Supervisors: Supporting Students in Professional Contexts  https://jpaap.napier.ac.uk/index.php/JPAAP/article/view/161/233 
Planning and Managing your PhD https://www.tcd.ie/Student_Counselling/student-learning/assets/PDF/Planning_Managing_PhD_2013.pdf 
Doctoral Dissertation Supervision: Identification and Evaluation of Models https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs_9yazP7WAhUDYo8KHcUJBuA4ChAWCHAwCQ&url=https%3A%2F%2Fwww.heacademy.ac.uk%2Fsystem%2Ffiles%2Fdissertation-study-literature-review.pdf&usg=AOvVaw2RJmkQMeRmtJEs8zIyeeBa 
Best practice in Supervisor Feedback to Thesis Students https://akoaotearoa.ac.nz/download/ng/file/group-1659/best-practice-in-supervisor-feedback-to-thesis-students.pdf 
Investigating a Systematic Process to Develop Teacher Expertise: A Comparative Case Study http://www.marzanocenter.com/files/Paul_Mielke_Dissertation.pdf 
Research Methodology Methods&Technique http://www.modares.ac.ir/uploads/Agr.Oth.Lib.17.pdf 
LISREL for Windows http://www.ssicentral.com/lisrel/techdocs/IPUG.pdf 
Model Principal Supervisor Professional Standards 2015 http://www.ccsso.org/Documents/2015/2015PrincipalSupervisorStandardsFinal1272015.pdf 
SAMR Model https://convention.tcea.org/handouts/files/Session-170073.pdf 
Assessment for Learning http://dera.ioe.ac.uk/7800/1/AssessmentforLearning.pdf 
Assessment for Learning A Practical Guide http://ccea.org.uk/sites/default/files/docs/curriculum/assessment/assessment_for_learning/afl_practical_guide.pdf 
Rethinking Classroom Assessment with Purpose in Mind https://www.edu.gov.mb.ca/k12/assess/wncp/full_doc.pdf 
CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION http://www.bdu.ac.in/cde/docs/ebooks/B-Ed/I/CONTEMPORARY%20INDIA%20AND%20EDUCATION.pdf 
Leadership Skills Approach http://users.jyu.fi/~naabouck/paper/Leadership_Chapter3.pdf 
Hard & Soft Skills https://www.sunyjefferson.edu/sites/default/files/Hard_and_Soft_Skills_Booklet.pdf 
แสดง 36 รายการ
Comments