เอกสารทางวิชาการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารตำราทางวิชาการจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อโประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป ขอขอบคุณหน่วยงาน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  4 ก.ค. 2560 06:42 sesao24 admin
ċ

ดู
Calculus1  4 ก.ค. 2560 07:01 sesao24 admin
ċ

ดู
พัฒนาการของจำนวนเต็ม  4 ก.ค. 2560 06:59 sesao24 admin
ċ

ดู
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ให้ดาวน์โหลดแล้ว  4 ก.ค. 2560 06:48 sesao24 admin
ċ

ดู
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  4 ก.ค. 2560 06:44 sesao24 admin
ċ

ดู
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์  4 ก.ค. 2560 06:57 sesao24 admin
ċ

ดู
แหล่งเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สาระความรู้อื่นๆ  4 ก.ค. 2560 07:09 sesao24 admin
Comments