บทเรียนออนไลน์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รวบรวมบทเรียนออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ครูและบุคลากรในสังกัดตลอดจนผู้สนใจได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการนำความรู้สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา   มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
แสดง 32 รายการ
แหล่งเรียนรู้
จัดเรียง 
 
แหล่งเรียนรู้
E-Learning กระทรวงศึกษาธิการ 
eng24 
ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด 
The Math Forum@Drexel 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
Hot Chalk Lesson Plans Page  
teAchnology 
เรียนคณิตศาสตร์สนุก  
Resources Online 
คณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีจำนวน 
พีชคณิต/ตรีโกณมิติ 
คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก 
ศูนย์กลางคณิตศาสตร์ไทย 
Kanid network group (Thailand) 
บทเรียนคณิตศาสตร์  
เกมและสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์  
Aplusmath  
สร้างใบงานคณิตศาสตร์ 
สถิติน่ารู้ 
ศัพท์คณิตศาสตร์ 
Math e-BOOK 
PhET 
ทดลองเสมือนจริง 
บทเรียนฟิสิกส์ 
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
ห้องเรียนฟิสิกส์ 
เพลินซอฟต์ : PLEARNSOFF 
การสำรวจระยะไกล 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด 
MOOC.org 
9-good app for Teacher 
แสดง 32 รายการ
Comments