บันทึกการนิเทศออนไลน์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำแบบบันทึกการนิเทศออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ศึกษานิเทศก์ สพม.24 นำไปใช้ในการนิเทศทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
แบบนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.24  7 ก.ค. 2560 04:21 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ST1)   11 ก.ค. 2561 18:18 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
แบบบันทึกการนิเทศโรงเรียนของศึกษานิเทศก์  15 ก.ค. 2560 21:15 สพม. กาฬสินธุ์
ċ

ดู
บันทึกการนิเทศ DLIT ระดับสถานศึกษา  15 ก.ค. 2560 21:49 สพม. กาฬสินธุ์
Comments