แบบประเมินตนเอง

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   
ครั้งที่ 1  ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (ไตรมาสที่ 1)
แสดง 10 รายการ
ชื่อแบบประเมินลิงค์เข้าประเมิน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ชื่อแบบประเมินลิงค์เข้าประเมิน
แบบประเมินมฐ.01 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa4JzZ4eNjIWzShmZehaPrH3RQM08hx5DqHiS2evA1wpwIdQ/viewform 
แบบประเมินมฐ.02 งานแผนงานและการประกันคุณภาพ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeIEcmWLvL59SKBC-Js91O0GNm2GukOnveyditfv6crwXFuQ/viewform 
แบบประเมินมฐ.03 งานวิชาการ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem306APoUMQeXaRzQHmA4P1BqnbnQawOozhWxtzHM_HTETRQ/viewform 
แบบประเมินมฐ.04 งานกิจการนักเรียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXbUkYJAY2dHcGnN37nsP1DAmw2NREVPvXg4KAkf7G_X4EYw/viewform 
แบบประเมินมฐ.05 งานบุคคล https://docs.google.com/forms/d/1Mb1ML6V1oUDWlJirkhkx5icWI1UMjCExkEhXwDThVU8/edit 
แบบประเมินมฐ.06 งานธุรการ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer8-812qPBFN4X3J-0Jn-OlrTWpNaHQ_z4sLZsGpwyQiK6_w/viewform 
แบบประเมินมฐ.07 งานการเงินและพัสดุ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmIBmuhYdUfsQvYKNlOK7Ae15evh85t1PQmGadvlwoEmexnQ/viewform 
แบบประเมินมฐ.08 งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBC37vR9cHiaI9cWbbo3jDb7WI_aBhlmEXK6xHT3Htc5nO7w/viewform 
แบบประเมินมฐ.09 งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePDGTo3_erBN_X1nzKuUV7h9rkNdtkD_Wv6QIz58Zbo-Paqw/viewform 
แบบประเมินมฐ.10 สรุปผลการประเมิน/รายงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK2F84LdgY1AwA6YSEILwU5QfStA39tWaxt8U5ZisvLJFpnw/viewform 
แสดง 10 รายการ
Comments